Schadelast

Het is mogelijk om in VerzuimSignaal een overzicht van de Schadelast uit te draaien.

Dit help artikel is verdeeld in de volgende hoofdstukken:

Een schadelastrapport genereren


1. Selecteer Rapporten in het tabblad Rapportage.

mceclip1.png

2. Selecteer het schadelastrapport vanuit het drop down-menu.

Selecteer de rapportperiode.

mceclip3.png

3. Zoek het bedrijf waarvoor je een schadelastrapportage wil genereren en vink het bedrijf aan.

blobid1.jpg

Tip: Als je binnen VerzuimSignaal gebruik maakt van groepen, dan kun je bij Type selectie kiezen voor Groep en de beschikbare groep(en) selecteren. Meer informatie over het gebruik van groepen vind je in het artikel Groepsbeheer.

5. Selecteer de gewenste rapportopties.

Verzekering

Selecteer hieronder het type verzekering waarvoor het rapport gegenereerd moet worden.

Conventioneel: Het eigen risico wordt weergegeven in dagen per zieke werknemer.
Stop loss: Het eigen risico wordt weergegeven in geld.

Zie "Rekenstandaarden" (onder) voor meer uitleg over de berekening van beide types.

Overzichten

Hier kun je kiezen voor een volledig overzicht (specifiek per werknemer) en/ of voor een beknopt overzicht (op bedrijfsniveau).

Inclusief

Dit zijn de criteria waarvoor het rapport moet worden gegenereerd:

Bedrijven zonder schadelast
Met deze optie worden bedrijven op het rapport getoond waarbij er geen schade hoeft te worden uitgekeerd binnen de gekozen rapportperiode.

Bedrijven zonder verzuim
Met deze optie worden bedrijven op het rapport getoond waarbij er geen verzuim is geregistreerd binnen de gekozen rapportperiode.

Beëindigde contracten
Met deze optie worden alle beëindigde contracten meegenomen in de schadelastberekening.

Regres
Met deze optie worden alle regres-gevallen meegenomen in de schadelastberekening.

Loonwijzigingen
Met deze optie worden eventuele loonwijzigingen op dienstverbandniveau meegenomen in de schadelastberekening. Deze loonwijzigingen worden apart vermeld in het rapport. Wordt deze optie niet aangevinkt, dan wordt er met het actueel bruto dagloon gerekend dat vermeld staat bij de ziekmeldgegevens.

Overlijdensuitkering
Met deze optie wordt de standaard overlijdensuitkering van één maand aan het schadelastrapportage toegevoegd. Dit worden als extra ziektedagen weergegeven.

Overige opties

Schadelast scheiden
Met deze optie wordt het rapportage gescheiden per Verzekeraar of Verzekering.

Boekjaar
Met deze optie wordt het rapportage gescheiden opgebouwd naar boekjaren. Hierbij worden alleen de ziektegevallen getoond waarbij de eerste AO-dag binnen het geselecteerde boekjaar valt. Kies voor een overzicht over alle jaren of selecteer een specifiek jaar.

Kolommen

Selecteer de kolommen die in het rapport zichtbaar moeten zijn.

blobid2.png

6. Klik op rechts bovenin het formulier op Genereer rapport om het rapport op basis van de gekozen criteria te genereren.

7. Het schadelastrapport wordt nu getoond.

8. Selecteer Resultaat exporteren blobid3.png om het gegenereerde schadelastrapport te exporteren.

1. Selecteer het gewenste formaat (PDF, Excel, Word), Afdrukken om de export direct te printen of E-mail versturen om de export als e-mail te versturen.

2. (optioneel) Vink bij PDF het checkboxje Gescheiden pagina’s aan of vink bij Excel Gescheiden tabbladen aan om bedrijven te scheiden. 

3. Het schadelastrapport is nu geëxporteerd.

Het interpreteren van een schadelastrapport


Hieronder is een voorbeeld van een schadelastrapportage weergegeven.

blobid4.jpg

Rapportgegevens
In dit onderdeel van het schadelastrapport staan de algemene gegevens van het rapport zoals de rapportperiode, de belangrijkste gekozen rapportopties en het totale schadebedrag.

Beknopt overzicht
Indien het beknopte overzicht is aangevinkt in het voorformulier, wordt hier per bedrijf het bijbehorende polisnummer en het totale schadebedrag getoond.

[Naam bedrijf] “De Bloemenschuur B.V.”

In dit onderdeel van het schadelastrapport staan de bedrijfsgegevens waarop het rapport is gebaseerd. Belangrijke velden zijn: rapportperiode, uitkeringsdagen, de uit te keren schadelast voor dit bedrijf en het aantal eigen risicodagen.

[Naam afdeling] “De Schuur”
In dit onderdeel wordt per afdeling het aantal uitkeringsdagen en de uit te keren schadelast weergegeven. Verder wordt de oorzaak van de schadelast gespecificeerd per werknemer getoond.

Uitleg kolommen

Werknemer
De naam van de werknemer waar de schadelastregel over gaat.

BSN*
Het Burgerservicenummer van de werknemer.

*BSN is een persoonlijk gegeven en mag niet zichtbaar zijn voor verzekeraars. Om deze reden staat BSN standaard uitgevinkt.

Geboortedatum
De geboortedatum van de werknemer.

Personeelsnummer
Het personeelsnummer van de werknemer.

Salaris
Het salaris van de medewerker. Afhankelijk van het gekozen loontype bij de ziekteverzuimpolis is dit het bruto loon, SV-loon, uniformloon of het loon voor de loonheffing.

Loon Periode
De periode waarvoor het periodeloon wordt uitbetaald.

1e AO-dag
De eerste verzuimdag van de verzuimmelding.

Meldingsdatum
De datum waarop het verzuim is gemeld.

Ingangsdatum
De datum waarop de schadelast in gaat. Dit kan de eerste ziektedag, de meldingsdatum, datum van deelherstel, ingangsdatum dienstverband, ingangsdatum nieuwe polis of de ingangsdatum van het rapport zijn.

Samengesteld
Als de regel onderdeel is van een samengestelde melding: Ja.

Als de regel op zichzelf staat en het geen samengestelde melding is: Nee.

AO%
Het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is.

Einddatum
De einddatum van de schadelast. Dit kan de laatste ziektedag, de meldingsdatum, einddatum van deelherstel, einddatum dienstverband, einddatum nieuwe polis of de einddatum van het rapport zijn.

Vangnet
Indicatie of de schade onder de vangnetregeling valt. Als dit wel het geval is, dan zal er geen schadelast worden getoond.

Ziektedagen
Het aantal dagen dat de werknemer in de geselecteerde periode heeft verzuimd.

Uitkeringsdagen
Het aantal ziektedagen van de desbetreffende verzuimmelding die voor schade-uitkering in aanmerking komen (aantal ziektedagen – eigen risicodagen – (eventueel) aantal dagen te laat gemeld).

Dekking
Het percentage schade dat wordt vergoed door de ziekteverzuimverzekeraar.

Dagloon
Het berekende dagloon, bestaande uit het actuele dagloon vermenigvuldigd met werkgeverslasten en vakantiegeldtoeslag.

Schadelast
De uiteindelijke schadelast, bestaande uit het dagloon vermenigvuldigd met het aantal uitkeringsdagen, het AO% en het dekkingspercentage.

Samengestelde meldingen herkennen

blobid5.jpg

Afhankelijk van de gekozen rapportperiode zie je in het verzuimverloop een regel in het rapport waarbij er geen sprake is van samengesteld verzuim. Daaronder tref je één of meerdere regels aan waarbij in de kolom Samengesteld een Ja staat vermeld.

Ook zie je bij een samengestelde melding dat rekening wordt gehouden met het aantal eigen risicodagen die op polis niveau zijn vastgesteld (in dit voorbeeld 10 dagen).

Overgang 1ste en 2de dekkingsperiode herkennen

blobid6.jpg

Op polis niveau kun worden aangeven wat het dekkingspercentage is in de eerste periode (jaar, half jaar of variabel) en in de tweede periode. Ook kan ervoor worden gekozen om dit variabel op te bouwen.

De gekozen dekkingspercentages vind je ook terug in de schadelastrapportage. Zodra er een nieuw dekkingspercentage in werking moet treden, wordt er een nieuwe regel aangemaakt in de rapportage. In bovenstaand voorbeeld verandert het dekkingspercentage van 100% in de eerste periode naar 70% in de tweede periode.

Werken met uitloopschade

Op polis niveau kun je aangeven of een werkgever zijn uitloopschade heeft meeverzekerd. Heeft een werkgever ervoor gekozen om dit niet mee te verzekeren dan zal in de schadelastrapportage de schade worden afgekapt op de einddatum van de polis (ongeacht lopend verzuim).

blobid7.jpg

In bovenstaand voorbeeld is de verslagperiode tot 1-9-2014. De polis heeft een einddatum tot 1-12-2013 en uitloopschade is meeverzekerd. In de rapportage is te zien dat de einddata van lopende verzuimgevallen niet stopt bij 1-12-2013 (einddatum polis), maar wordt afgekapt op 1-9-2014 (einddatum verslagperiode).

Waarschuwingen binnen de schadelastrapport

Periode Loon: Het periodeloon is niet gevuld bij deze betreffende werknemer. Hierdoor kan er geen schade berekend worden.

Actie: Vul het loon in of wijzig het loon bij het dienstverband van de werknemer.

blobid8.jpg

Actie: Vul het loon in of wijzig het loon bij de verzuimmelding van de werknemer.
1. Zoek de werknemer.
2. Selecteer de melding in het tabblad Protocollen.
3. Pas het Loon per loonperiode aan.

blobid9.jpg

4. Klik op Opslaan en sluiten blobid11.png om de wijziging op te slaan.

Meldingsdatum: De datum waarop het verzuim is gemeld, wijkt meer dagen af van de eerste ziektedag die op polis niveau als coulance zijn vastgesteld.

Actie: Pas, indien nodig, de meldingsdatum aan.
1. Zoek de werknemer.
2. Selecteer de melding in het tabblad Protocollen.
3. Pas de Meldingsdatum aan.

blobid12.jpg

4. Klik op Opslaan en sluiten blobid11.png om de wijziging op te slaan.

Actie: Coulancedagen aanpassen.

1. Pas de coulancedagen aan. Standaard staan er twee wettelijke coulancedagen ingevuld.
blobid13.jpg

2. Klik op Opslaan en sluiten blobid11.png om de wijziging op te slaan.

Rekenstandaarden


De volgende rekenstandaarden worden toegepast in de schadelastrapportage van VerzuimSignaal.

1. Berekening dagloon

De schadelastrapportage rekent met dagloon. Op basis van de gekozen salarisperiode worden de
volgende berekening gehanteerd om te komen tot het dagloon:

blobid14.jpg

2. Berekening schadelast conventioneel

De gebruikte formule is als volgt:
Schadelast conventioneel = uitkeringsdagen x dekkingspercentage x dagloon x AO%

Een aantal opmerkingen bij deze formule:

 • Het aantal uitkeringsdagen wordt bepaald door het aantal ziektedagen met aftrek van de eigenrisicoperiode en de (eventueel) te laat gemelde dagen. 
 • Het dekkingspercentage kan jaarlijks, half jaarlijks of variabel in de ziekteverzuimpolis worden ingesteld.
 • Het AO% heeft betrekking op de mogelijkheid van eventuele gedeeltelijke hersteldmeldingen.
 • Het dagloon wordt bepaald door het actuele dagloon, vermenigvuldigt met werkgeverslasten en vakantiegeld.
 • Bij de berekening van schadelast wordt rekening gehouden met de meldingsdatum, dit is de datum waarop verzuim is gemeld. De meldingsdatum is in principe gelijk aan de datum van de eerste ziektedag.
  Wettelijk heeft de werkgever twee coulancedagen. Valt de meldingsdatum binnen de coulanceperiode, dan wordt het schadebedrag berekend vanaf de eerste ziektedag. Valt de meldingsdatum buiten de coulanceperiode, dan wordt de meldingsdatum gehanteerd als beginperiode voor het bepalen van het schadebedrag.

Voorbeeld schadelastberekening
Eerste ziektedag: 19-09-2022
Herstelddatum: 19-12-2022
Aantal ziektedagen: 65 dagen (o.b.v. een vijfdaagse werkweek)
AO%: 100%
Aantal normuren: 40 uren
Eigen risicoperiode: 10 werkdagen
Bruto maandloon: €2.500,-

Het aantal uitkeringsdagen is: 65 – 10 =55 dagen
Op de eerste ziektedag bedraagt het actuele dagloon: (2.500 x 12) / 261 = € 114,94
De werkgeverslasten van 30% en het vakantiegeld van 8% komen hierbij.

Dit resulteert in een actueel dagloon van: €114,94 + 30% werkgeverslasten + 8% vakantiegeld = €161,38

Verder is het dekkingspercentage voor het eerste jaar 100%. Het volledige dagloon wordt vergoed door de verzekeraar.

De schadelast voor deze verzuimmelding komt in totaal op het volgende:

Schadelast = uitkeringsdagen (55) x dekkingspercentage (100%) x dagloon (€ 161,38) x AO% (100%)
Schadelast =€8.875,67

Berekening schadelast stop-loss

De gebruikte formulier is als volgt:

Schadelast stop-loss = totale loonsom x eigen behoud - schadelast

Een aantal opmerkingen bij deze formule:

 • De totale loonsom is de som van alle loonkosten van een bedrijf.
 • Het eigen behoud is het percentage van de loonsom waarvoor een bedrijf zelf het verzuimrisico draagt.
 • Het bedrag schadelast is de som van alle schade bij verzuimmeldingen waarbij de schade wordt berekent door het aantal uitkeringsdagen x dekkingspercentage x dagloon x AO%.

Voorbeeld schadelastberekening stop-loss
Totale loonsom: € 1.325.124,-
Eigen behoud: 4%
Totale schadelast: € 51.579,-

De schadelast stop-loss in dit voorbeeld komt in totaal op het volgende:

Schadelast stop-loss = totale loonsom (€ 1.325.124,-) x eigen behoud (4%) – schadelast (€ 51.579,-) 

Schadelast stop-loss = € 1.425,96

Specificaties schadelast


In dit hoofdstuk wordt benoemd welke onderdelen in welke hoedanigheid zijn opgenomen in de schadelastrapportage en welke onderdelen niet worden ondersteund.

Ondersteunende functionaliteiten

Berekening schadelast

Met de VerzuimSignaal schadelastrapportage kun je schadelast berekenen specifiek voor een bedrijf/ afdeling of voor een groep bedrijven/ afdelingen.

Voor de schadelastberekening wordt de volgende formule gehanteerd:

Schadelast = uitkeringsdagen x dekkingspercentage x dagloon x AO%

Bij het genereren van het schadelastrapport kun je diverse rapportopties selecteren:

 • Inclusief SFB-status
 • Inclusief beëindigde contracten
 • Inclusief regres
 • Inclusief loonwijzigingen
 • Inclusief overlijdensuitkering

Conventioneel en stop-loss
VerzuimSignaal geeft de mogelijkheid om een conventioneel of een stop-loss schadelastrapport te genereren.

Uitloopschade
VerzuimSignaal geeft de mogelijkheid om op polis niveau aan te geven dat uitloopschade is meeverzekerd. In de schadelastrapportage wordt hier rekening mee gehouden.

Samengesteld verzuim
In geval van samengesteld verzuim wordt de periode van uitkeren (1 of 2 jaar) verlengd met de periode dat een werknemer hersteld of zwanger is geweest tussen twee samengestelde ziekmeldingen.

Variabele dekkingspercentages
VerzuimSignaal geeft de mogelijkheid om op polis niveau verschillende dekkingspercentages op te geven. In het schadelastrapportage wordt per regel aangegeven wat het dekkingspercentage is per melding. Indien het dekkingspercentage wijzigt gedurende een melding komt dit als een aparte regel in het schadelastrapport naar voren.

Loonwijzigingen
VerzuimSignaal ondersteund eventuele loonwijzigingen gedurende een schadeperiode. Deze worden zichtbaar als aparte regel in het schadelastrapport.

Overlijdensuitkering
VerzuimSignaal biedt de mogelijkheid om automatisch een overlijdensuitkering te verwerken in de schadelastrapportage. De standaard overlijdensuitkering is één maand. Deze wordt verwerkt in het aantal ziekte-/ uitkeringsdagen.

Beknopt- en volledige rapportage
VerzuimSignaal geeft de mogelijkheid om het schadelastrapportage beknopt of volledig te genereren.

Gescheiden boekjaren
VerzuimSignaal geeft de mogelijkheid om het schadelastrapportage te scheiden naar boekjaren.

Flexibele kolomindeling
Welke gegevens de uitgebreide rapportage bevat, kun je zelf inregelen. Door middel van vinkjes aan- en uit te zetten, neem je gegevens wel of niet op in het rapportage. De gegevens die je aan- en uit kunt zetten zijn:

Werknemer
BSN, periodeloon
Eerste ziektedag
Meldingsdatum
Ingangsdatum
Samengesteld
AO%
Einddatum
Vangnet
Ziektedagen
Uitkeringsdagen
Dekkingspercentage
Dagloon
Schade
Naverrekening
Bruto verloond

Maximaal maandloon
Op polis niveau kun je aangegeven wat het maximale maandloon is waarover schade wordt berekent. De schadelastberekening houdt hier vervolgens rekening mee en keert niet uit boven het gestelde maximale maandloon.

Maximale leeftijd
Op polisniveau kun je aangegeven wat de maximale leeftijd is waarvoor schade wordt berekent. De schadelastberekening houdt hier vervolgens rekening mee en keert niet uit boven de gestelde maximale leeftijd.

Niet ondersteunde functionaliteiten

Flexibele AOW-leeftijd
Op dit moment houdt de schadelastberekening geen rekening met de flexibele AOW-leeftijd.

Dubbele dienstverbanden
Op het moment dat bij een werknemer twee of meer dienstverbanden zijn opgevoerd, worden deze niet correct verwerkt in de schadelastrapportage.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0