Uitleg statistieken per onderdeel

In dit artikel worden de verschillende onderdelen in de statistiekgenerator verder uitgelegd. Hoe de onderdelen kunnen worden geselecteerd, wordt uitgelegd het artikel Statistiekgenerator. De achterliggende formules waarop de berekeningen zijn gebaseerd, worden in het artikel Rekenmethodieken beschreven.

De onderdelen

Onderaan in het beginscherm van de statistiekgenerator vind je het kopje Onderdelen. Afhankelijk van de rolinstellingen kan deze lijst korter zijn. Hieronder vind je alle onderdelen:

Standaard staan alle opties aangevinkt om uit te draaien. Je kunt individuele vinkjes deactiveren of alle vinkjes tegelijk door te kiezen voor Alles deselecteren.

Kerngetallen

De optie Kerngetallen geeft de volgende data weer:

- Het aantal werknemers binnen de selectie
- Het totale aantal FTE van alle werknemers binnen de selectie
- Het aantal nieuwe meldingen binnen de verslagperiode
- Het aantal lopende meldingen binnen de verslagperiode
- De ziekmeldfrequentie (ZMF)
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP)
- De totale cijfers worden weergegeven, maar ook per geslacht van de werknemers

blobid0.png

In de gele balken onder de cijfers wordt weergegeven hoe de berekening tot stand is gekomen.

In bovenstaand voorbeeld heeft het gekozen bedrijf binnen de verslagperiode in totaal 15 actieve werknemers, die samen in totaal voor 11,85 FTE beschikbaar zijn. Er zijn 2 nieuwe ziekmeldingen in deze periode toegevoegd. Ook zijn er 11 reeds lopende meldingen.

Achter de lopende melding wordt onderstaande informatie getoond:

blobid1.png

Dit is de berekening van de ziekmeldfrequentie, gemiddelde ziekteverzuimduur en de ziekmeldfrequentie. Je kunt de rekenmethodieken volgens het Central Bureau voor de Statistiek (CBS) in dit artikel teruglezen, deze formules zijn toegepast om bovenstaande cijfers te berekenen.

Door met de muis op een cijfer te gaan staan, verschijnt er een zwarte balk met extra uitleg over de opbouw van de cijfers:

blobid2.png

Als laatste wordt binnen het kopje Kerngetallen het aantal FTE, de ZMF, de GZVD en het ZVP in staafdiagrammen getoond:

blobid3.png

Verzuim per maand

Het onderdeel Verzuim per maand geeft binnen een verslagperiode het ziekteverzuimpercentage (ZVP) per maand weer. Bij een verslagperiode van bijvoorbeeld 01-01-2017 tot 01-01-2018 wordt dit cijfer van januari tot en met december per maand uitgesplitst.

blobid4.png

De achterliggende berekening kun je hier teruglezen. Net zoals bij Kerngetallen kun je met de muis op de cijfers gaan staan. Er verschijnt een zwarte balk met extra uitleg over de opbouw van de cijfers.

Als laatste item binnen Verzuim per maand kun je de staafdiagrammen op basis van het ziekteverzuimpercentage per maand terugvinden.

blobid5.png

Verzuimverdeling naar duurcategorie

In het onderdeel Verzuimverdeling naar duurcategorie wordt de volgende data getoond:
- Het totale ziekteverzuimpercentage.
- Het ziekteverzuimpercentage per duurcategorie.

De aantallen worden in dit onderdeel in percentages uitgedrukt.

Het aantal dagen van de duurcategorie wordt in dit artikel verder uitgelegd, onder de vierde paragraaf.

Tevens is het mogelijk om met de muis op de cijfers te gaan staan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven. 

blobid6.png

De uitleg van de afkortingen is als volgt:
ZVP = Ziekteverzuimpercentage
KV = Kort verzuim 
MLV = Middellang verzuim
LV = Lang verzuim
ELV = Extra lang verzuim

Op basis van bovenstaand voorbeeld kun je bijvoorbeeld opmaken dat er over de gekozen populatie en verslagperiode een ziekteverzuimpercentage is van 10,64% in totaal. In deze periode is 0,02% van het verzuim kortdurend, 0,28% middellang, 7,38% lang en 2,95% extra lang. 

Aantallen per duurcategorie

Dit onderdeel lijkt op Verzuimverdeling naar duurcategorie, echter worden de cijfers hier in aantallen uitgedrukt.

De volgende data wordt in dit onderdeel getoond:

- Het aantal meldingen binnen de verslagperiode
- Het aantal verzuimdagen
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP)
- De percentages worden per duurcategorie uitgesplitst

blobid7.png

Op basis van bovenstaand voorbeeld kun je zien dat er in totaal 53 ziekmeldingen in de verslagperiode zijn gedaan, met een totaal van 4197,20 verzuimdagen. Tevens worden de aantal meldingen per duurcategorie getoond. 

Aan de rechterkant van het scherm worden de gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD) en het ziekteverzuimpercentage (ZVP) getoond. Deze cijfers worden per duurcategorie getoond. Je kunt met de muis op de cijfers gaan staan, zodat de opbouw van de berekening specifiek in de zwarte balk wordt weergegeven. 

blobid8.png

Onderaan dit onderdeel worden het aantal meldingen per duurcategorie en de gemiddelde duur per duurcategorie in staafdiagrammen weergegeven.

blobid9.png

Leeftijdscategorieën

In het onderdeel Leeftijdscategorieën wordt binnen de verslagperiode per leeftijdsklasse de volgende data getoond:
- Dertien verschillende leeftijdsklassen en de totalen
- Het aantal werknemers
- Het aantal meldingen
- Het aantal verzuimdagen
- De ziekmeldfrequentie (ZMF)
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- De beschikbare dagen van de werknemer
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP)

blobid0.png blobid1.png

Het onderdeel geeft diverse leeftijdsklassen weer van 5 jaar, maar ook 15 jaar en jonger en 70 jaar en ouder.

Bovenstaand voorbeeld geeft weer dat er binnen de verslagperiode 10 werknemers een actief dienstverband hadden. Er zijn 5 (lopende) ziekmeldingen van werknemers in de leeftijdsklasse tussen de 36 en 40 jaar, met een totaalverzuim van 118,50 dagen binnen de verslagperiode. In deze periode zijn geen nieuwe meldingen toegevoegd, want de ZMF is 0. De werknemers hebben in totaal een beschikbaarheid van 268,50 dagen. Deze data is nodig om het ziekteverzuimpercentage te berekenen, wat uitkomt op 44,13% voor deze leeftijdsklasse.

Beschikbaarheid

In het onderdeel Beschikbaarheid wordt binnen de gekozen verslagperiode de volgende data getoond:
- Het aantal werknemers met een actief dienstverband
- Het aantal beschikbare dagen van de werknemers
- Het beschikbaarheidspercentage van de werknemers
- De totalen worden weergegeven, maar ook per geslacht

blobid2.png

In het bovenstaande voorbeeld heeft het gekozen bedrijf binnen de verslagperiode 35 werknemers met een actief dienstverband (waarvan 20 man, 15 vrouw), met gezamenlijk 979,50 beschikbare dagen. Aan de rechterkant wordt het beschikbaarheidspercentage weergegeven. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze berekening tot stand komt.

Het beschikbaarheidspercentage is de mate waarop werknemers beschikbaar zijn in de geselecteerde verslagperiode. Het betreft een waarde die gespiegeld is aan de kolom ziekteverzuimpercentage (ZVP) uit het eerder in dit artikel beschreven onderdeel Kerngetallen

Beschikbaarheidspercentage: 

blobid5.pngblobid6.png

ZVP van de kerngetallen:

blobid3.pngblobid4.png

Het beschikbaarheidspercentage wordt als volgt berekend: 100 minus de waarde uit de kerngetallen kolom ZVP.

ZVP totaal = 39,39%
100 minus 39,39% = 60,61%
Beschikbaarheidspercentage = 60,61%

Om de beschikbaarheid van de werknemer(s) te kunnen berekenen, verreken je de beschikbaarheid van de werknemer met de FTE factor.

Je kunt met de muis op de cijfers gaan staan, zodat de opbouw van de specifieke berekening in de zwarte balk wordt weergegeven. Meer uitleg over deze berekening kun je teruglezen in het artikel Rekenmethodieken.

Voortschrijdend verzuim

In het onderdeel Voortschrijdend verzuim wordt het gemiddelde van een vast aantal opeenvolgende elementen in een tijdreeks weergegeven. Bepaalde periodieke verschijnselen in een tijdreeks kunnen door een geschikte keuze van de periode uitgemiddeld worden, zodat het voortschrijdend gemiddelde het verloop op de langere termijn toont.

Zo wordt het 12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde verzuim berekend door van twaalf achtereenvolgende maanden het gemiddelde verzuim te berekenen. Als een kalendermaand is gepasseerd, wordt van die 12 maanden de oudste maand vervangen door de nieuwste maand en wordt het gemiddelde opnieuw berekend. De seizoensinvloeden op het verzuim zullen zo niet zichtbaar zijn, maar wel de trend in het verloop van de jaren.

De berekening van het voortschrijdend verzuim wordt uitgelegd in het artikel Voortschrijdend verzuim

In dit onderdeel wordt binnen de verslagperiode de volgende data getoond:
- De maand waarop het voortschrijdende verzuim is gestart
- Het ziekteverzuimpercentage binnen de voortschrijdende periode

blobid7.png

Onderaan de pagina wordt het percentage Voortschrijdend verzuim in staafdiagrammen per maand getoond.

blobid8.png

Je kunt met de muis op de cijfers gaan staan, zodat de opbouw van de specifieke berekening in de zwarte balk wordt weergegeven.

Personen per meldingscategorie

In het onderdeel Personen per meldingscategorie wordt binnen de verslagperiode de volgende data weergegeven:
- De meldingscategorie: 0 tot en met 6 maal, (meer dan) 7 maal en het totaalcijfer
- Het aantal keer dat werknemers zich ziek melden
- Het aantal werknemers binnen de meldingscategorie
- Het aantal verzuimdagen van werknemers binnen de meldingscategorie
- Het percentage van het aantal werknemers ten opzichte van de totale werknemerspopulatie

blobid9.png

In bovenstaand voorbeeld hebben 21 werknemers zich binnen de verslagperiode nul maal ziek gemeld, 14 personen eenmaal. Geen enkele werknemer heeft zich vaker dan eenmaal ziekgemeld. In totaal gaat het om 385,80 verzuimdagen binnen de meldingscategorie van eenmaal ziekmelden. In totaal zijn er binnen de verslagperiode 35 werknemers in dienst, waarvan zich 14 eenmaal ziek hebben gemeld. Dit is een percentage van 40% en wordt in de achterste kolom weergegeven. Je kunt met de muis op de cijfers gaan staan, zodat de opbouw van de specifieke berekening in de zwarte balk wordt weergegeven.

Ongevallen

In dit onderdeel worden het aantal meldingen, het ZMF, GZVD en ZVP rondom ongevallen berekend.

Het ZMF is de ziekmeldfrequentie, gerelateerd aan het betreffende ongeval in die regel.

De GZVD is de gemiddelde ziekteverzuimduur, gerelateerd aan het betreffende ongeval in die regel.

Het ZVP bij de ongevallen geldt over de ongevallen meldingen die er tijdens de verslagperiode van de statistiek zijn. Wanneer er bijvoorbeeld maar 1 ongeval melding in die periode is en die werknemer de hele verslagperiode ziek is door een ongeval, komt het ZVP op 100% te staan:

Wanneer er twee meldingen zijn, waarvan een de hele periode loopt (100%) en de ander de halve periode (50%), kom je uit op ongeveer 75% als beide werknemers ongeveer nagenoeg aantal uren werken:

Benchmarking

Het onderdeel Benchmarking geeft ter vergelijking de verzuimcijfers van afzonderlijke bedrijven en afdelingen weer.

Het rapport Benchmarking bestaat ook buiten dit onderdeel, in het tabblad Rapportage. De button Rapporten is beschikbaar als dit aanstaat in jouw rolautorisatie. De kern van dat rapport en dit onderdeel van de statistiekgenerator komt in grote lijnen overeen. Meer informatie over dit rapport vind je in het artikel Benchmark.

In het onderdeel Benchmarking in de statistiekgenerator wordt binnen de gekozen verslagperiode de volgende data getoond:
- De naam van het gekozen bedrijf
- De afdeling(en) van het gekozen bedrijf
- Het aantal werknemers binnen deze bedrijven en afdelingen
- Het aantal lopende verzuimmeldingen binnen deze bedrijven en afdelingen
- De ziekmeldfrequentie (ZMF)
- De gemiddelde ziekteverzuimduur (GZVD)
- Het ziekteverzuimpercentage (ZVP)
- Het totale aantal verzuimdagen van de verzuimmeldingen binnen deze bedrijven en afdelingen
- Het totale aantal beschikbare dagen van werknemers binnen deze bedrijven en afdelingen

blobid10.png

In bovenstaand voorbeeld worden verschillende afdelingen binnen de verslagperiode van de organisatie "Finance" weergegeven.

Het bedrijf telt in totaal 16 werknemers, met een actief dienstverband verdeeld over de diverse afdelingen. De afdeling Accounting heeft 6 werknemers met een actief dienstverband binnen de verslagperiode en er is 1 lopende ziekmelding.

Deze lopende verzuimmelding is dus niet binnen de verslagperiode ingevoerd. Omdat de melding voor de verslagperiode is toegevoegd, staat de ziekmeldfrequentie (ZMF) op 0.

Verder wordt de gemiddelde ziekteverzuimduur weergegeven, het ziekteverzuimpercentage ZVP van 16,67% en het totale aantal van 30 verzuimdagen binnen de afdeling. Alle werknemers binnen deze afdeling zijn samen 180,00 uur beschikbaar.

Je kunt met de muis op de cijfers gaan staan, zodat de opbouw van de specifieke berekening in de zwarte balk wordt weergegeven.

Verzuimkosten

In het onderdeel Verzuimkosten wordt binnen de verslagperiode de volgende data weergegeven:
- De naam van de maand
- De verzuimkosten per maand
- De loonkosten per maand
- Het kostenpercentage per maand
- De totale verzuimkosten, loonkosten en kostenpercentage over het totaal van de verslagperiode

Dit onderdeel geeft een maandelijks overzicht van de totale loonkosten van werknemers die een dienstverband hebben dat geheel of gedeeltelijk in de desbetreffende maand van de verslagperiode ligt.

Daarnaast worden er verzuimkosten gepresenteerd die bestaan uit de loonkosten voor de dagen waarop de werknemer verzuimd heeft.

Deze kosten worden berekend aan de hand van het arbeidsongeschiktheidspercentage, op basis van het bruto dagloon dat in de ziekmelding van de individuele werknemer staat. Er wordt niet gerekend met het salaris dat gevuld staat bij de dienstverbandgegevens van de werknemer. 

blobid11.png

De verzuimkosten worden als volgt berekend: Het bruto dagloon x het aantal verzuimdagen (werkdagen).

Let op:
- Als er geen bruto salaris in de ziekmelding van de medewerker staat, dan blijft het veld in de verzuimmelding leeg.
- Wordt er een bruto salaris aan het dienstverband toegevoegd nadat de verzuimmelding is geplaatst, dan wordt dit niet met terugwerkende kracht overgenomen in de verzuimmelding. Het dagloon moet dan handmatig worden ingevuld in de verzuimmelding.
- Als er geen bruto dagloon in de verzuimmelding staat vermeld, wordt er automatisch gerekend met een bruto dagloon van 100 euro.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0