Verzekeraarsdomein

Nieuwe rollen binnen het volmacht domein
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er per 1 januari 2019 een aanpassing doorgevoerd die betrekking heeft op het verstrekken van gegevens aan een verzuimverzekeraar. Deze wijziging staat beschreven in  het “Besluit SUWI” en is ingegaan op 1 januari 2019.

Gegevens vastleggen voor deelnemersregistratie
Deze wetswijziging heeft als gevolg dat een verzuimverzekeraar of verzuimvolmacht, na het sluiten van een contract / polis tussen werkgever en verzekeraar onderstaande persoonsgegevens vast mag leggen voor hun deelnemersregistratie.

Gegevens van alle werknemers:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens over het dienstverband
 • Salaris
 • Arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage
 • Lopende uitkeringen en regelingen
 • Gegevens over de WGA-uitkering in geval de werkgever eigenrisicodrager is in de zin van de WIA


Gegevens van zieke werknemers:

 • Gegevens over de gezondheid van de werknemer (begin-, einddatum en vangnet)
 • Percentage loonwaarde
 • Datum aanvang mutatie van verzuim
 • Gegevens met betrekking tot de algemene voortgang van de re-integratie en het re-integratietraject, waaronder bepaalde gegevens over het plan van aanpak en de instroom in de WIA (re-integratieverslag, e.d.)
 • Toekennings- en vervolgbeslissingen over uitkeringen op grond van de WIA
 • Gegevens in verband met de mogelijkheid van regres
 • Burgerservicenummer (BSN niet verplicht)

Het gebruik van het BSN van de werknemer door verzekeraar is alleen noodzakelijk voor:

 • de uitwisseling van de verzuim- en hersteldmeldingen tussen de verzekeraar en de arbodienst
 • communicatie met het UWV in het kader van het eigen-risicodragerschap van de werkgever voor de ziektewet evenals voor communicatie met de basisregistratie van personen

Het BSN is dus alleen noodzakelijk bij een zieke werknemer en als er duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen uitwisselende partijen.

Om de verwerking van werknemer- en verzuimgegevens door de verzekeraar/volmacht te kunnen laten uitvoeren, zijn er twee nieuwe rollen toegevoegd aan het verzekeraarsdomein, namelijk:

 • Polisbeheerder + Deelnemersadministratie
 • Casemanager Verzekeraar

Nieuwe rol – Polisbeheerder + deelnemersadministratie
Deze nieuwe rol heeft naast de bevoegdheden die de bestaande Polisbeheerder heeft, ook de bevoegdheid om werknemersgegevens vast te leggen van een werkgever die een contract of een polis heeft afgesloten.

Nieuwe rol – Casemanager verzekeraar
De Casemanager van een verzekeraar is ‘de brug’ tussen de werkgevers en een arbodienst. Zij maken de vertaalslag van buiten naar binnen en sturen alle betrokken partijen aan (werkgever, Arbodienst, interne afdelingen) op het gebied van het reduceren verzuim. Zij voeren de controle uit of  aan de alle re-integratieverplichtingen wordt voldaan. Zo kan de rol ‘casemanager verzekeraar’ binnen het verzuimdossier wel zien dat er een plan van aanpak of probleemanalyse aanwezig is zonder de inhoud te kunnen zien.

Als verplichtingen door een van de partijen niet worden nagekomen, kan dit consequenties hebben voor de schade uitbetaling.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0